ประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 6/2563

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 6/2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-19  |   ข่าววันที่: 2020-08-19 |  อ่าน: 80 ครั้ง
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดำเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาโครงการสินเชื่อเพื่อการแปรรูปจระเข้มีชีวิตจากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ที่ประสบปัญหา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุม 123 อาคาร 1 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (27,940)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,683) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (12,685) หน้าหลัก.. (7,440) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,247) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (7,243) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (6,949) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,312) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,021) Workflow e-bidding.. (4,980) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,957) หน้าหลัก.. (4,695) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,586) ภารกิจและหน้าที่.. (4,458) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (4,391) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,359) ระเบียบกรมประมง.. (4,345) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,283) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,133) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,126)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00