นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |   ข่าววันที่: 2017-07-18 |  อ่าน: 1,199 ครั้ง
 

รายงานการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

วันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (Co-Op) โดยในงานนี้มีการประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งทะเลจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ซึ่งเป็นกุ้งทะเลที่มีคุณภาพดีและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมง พร้อมทั้งมีการแจกผลิตภัณฑ์จากกุ้งทะเลให้ผู้เข้าชมงานฯ ได้ชิมฟรีทุกวัน วันละ 30 กิโลกรัม


  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (27,694)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,383) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (11,069) หน้าหลัก.. (7,295) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,136) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (6,836) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (6,252) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,272) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (4,945) Workflow e-bidding.. (4,915) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,896) หน้าหลัก.. (4,652) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,515) ภารกิจและหน้าที่.. (4,386) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,316) ระเบียบกรมประมง.. (4,307) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,231) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,083) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,077) เป้าประสงค์.. (3,935)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00