สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อบรม/ดูงาน/ประชุม

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |   ข่าววันที่: 2017-07-17 |  อ่าน: 1,118 ครั้ง
 

                     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประมงจังหวัดเพชรบุรีและประมงจังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการและแนวทงปฏิบัติสำหรับกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนาจากสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งและน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย


เอกสารประกอบการสัมมนา


  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (32,104)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (20,220) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (16,721) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (14,678) หน้าหลัก.. (8,695) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (8,692) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (8,613) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (6,973) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (6,463) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,856) Workflow e-bidding.. (5,684) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (5,428) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,392) ภารกิจและหน้าที่.. (5,202) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (5,137) หน้าหลัก.. (5,064) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (5,039) โครงสร้างบุคลากร.. (4,908) ระเบียบกรมประมง.. (4,837) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,807)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00