สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อบรม/ดูงาน/ประชุม


                     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประมงจังหวัดเพชรบุรีและประมงจังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการและแนวทงปฏิบัติสำหรับกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนาจากสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งและน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย


เอกสารประกอบการสัมมนา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   85   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  77  ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลแ...  77  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   76  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   74  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  68  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    67  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   63  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  62  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ