สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อบรม/ดูงาน/ประชุม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |   ข่าววันที่: 2017-07-17 |  อ่าน: 714 ครั้ง
 

                     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประมงจังหวัดเพชรบุรีและประมงจังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการและแนวทงปฏิบัติสำหรับกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนาจากสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งและน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย


เอกสารประกอบการสัมมนา


  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค)   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ   E-report  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายงานประจำปี  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ MD/FMD จากกรมประมง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง พ.ร.ก ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (21,511)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (16,027) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .." class="list-group-item"> white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .. (6,712) รายชื่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลกุ้งทะเลที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริ.. (6,393) หน้าหลัก.. (5,383) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (5,106) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (4,921) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (3,710) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (3,509) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (3,446) หน้าหลัก.. (3,417) Workflow e-bidding.. (3,370) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (3,109) ภารกิจและหน้าที่.. (2,999) ระเบียบกรมประมง.. (2,990) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (2,981) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (2,873) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (2,795)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Fisheries Research and Development Bureau All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14:00:00