ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Biosecurity ในฟาร์มลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตาม มกษ.7432

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Biosecurity ในฟาร์มลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตาม มกษ.7432 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-17  |   ข่าววันที่: 2020-07-17 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Biosecurity ในฟาร์มลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตาม มกษ.7432 ณ ห้องประชุมปูม้า ชั้น 2 อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Biosecurity ในฟาร์มลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตาม มกษ.7432 ณ ห้องประชุมปูม้า ชั้น 2 อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (29,585)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (15,892) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (14,771) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (9,913) หน้าหลัก.. (7,999) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,791) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,642) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,483) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,442) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (5,383) Workflow e-bidding.. (5,225) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,210) หน้าหลัก.. (4,896) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,844) ภารกิจและหน้าที่.. (4,719) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,602) ระเบียบกรมประมง.. (4,532) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,490) หน้าหลัก.. (4,346) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,338)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00