ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-05  |   ข่าววันที่: 2020-06-05 |  อ่าน: 282 ครั้ง
 

ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (29,542)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (15,841) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (14,703) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (9,847) หน้าหลัก.. (7,989) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,777) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,616) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,472) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,408) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (5,361) Workflow e-bidding.. (5,215) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,201) หน้าหลัก.. (4,891) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,833) ภารกิจและหน้าที่.. (4,704) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,597) ระเบียบกรมประมง.. (4,523) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,482) หน้าหลัก.. (4,342) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00