ประชุม The 5th Group Leader Meeting of Thai Fish Project ภายใต้โครงการ “ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market” ผ่านการประชุม Hibrid Meeting 

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ประชุม The 5th Group Leader Meeting of Thai Fish Project ภายใต้โครงการ “ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market” ผ่านการประชุม Hibrid Meeting  

ประชาสัมพันธ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหอวัง เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้รับมอบจากนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เป็นประธานการประชุม The 5th Group Leader Meeting of Thai Fish Project ภายใต้โครงการ “ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market” ผ่านการประชุม Hibrid Meeting 

โดยโครงการดังกล่าวกรมประมงได้รับการสนับสนุนในรูปแบบความร่วมมือทางด้านงานวิจัยผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นผู้ประสานงานหลักของฝ่ายไทย
มีนักวิจัยจากกรมประมง สถาบันการศึกษา องค์กรภายนอกทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมร่วมกันหลากหลาย อาทิเช่น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น, Tokyo University Science and Technology, Fisheries Research and Education Agency, Fisheries Research and Education Agency, Japan Science and Technology Agency, กองวิจัยและพัฒนาภาคคลัสเตอร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้มาร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการงานวิจัยทั้งในเรื่องปลากะพงขาวและกุ้งแชบ๊วย ในด้านการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต เทคนิคการเพาะเลี้ยงรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาวัคซีน เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารจากกรมประมง ได้ที่? 
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid04LwgcopJ3WyRotfA2GUx4FFkioWKvG8on45XcCorv1dpU4SgRaq9whBKf48e4pJEl/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   185   ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   165  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   131  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   106  ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา...  83  เยี่ยมเยียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะ...  81  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...  79  ต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ เข้าเยี่ย...  79  กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงกา...  78  การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการปร...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ