รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอระโนด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอระโนด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา 

ประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมงในจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา โดยมีนายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยรองอธิบดี ฯ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกรวมถึงการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง และได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งในโรงเพาะฟักของศูนย์ฯ อาทิ กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปูทะเล กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากะพงขาว กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น และกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์กุ้งทะเล รวมทั้งตรวจระบบชลประทานน้ำเค็ม และเยี่ยมเยียนข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกรมประมงและสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#กรมประมง 
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี

เพิ่มเติม
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4613598365424388/

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/302253385294491/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   85   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  77  ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลแ...  77  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   76  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   74  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  68  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    67  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   63  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  62  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ