ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ COVID 18 ดำเนินโครงการ " กล้า อื่ม สุข " ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ COVID 19 โดยแจกชุดปลูกผักสวนครัว ฟรี....รอบแรกจำนวน 200 คนๆ ละ 5 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วยตระกร้าปลูกผักสวนครัว 5 ใบ พร้อมปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง จำนวน 20 ถุง และเมล็ดพันธุ์ผัก หรือกล้าผัก ได้แก่ เมล็ดผักบุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ดคะน้า วอเตอร์เคส หูเสือ โหระพา กะเพรา แมงลัก  มะเขือตอแหล และหม่อนทานผลสด แล้วแต่ความต้องการของผู้ลงทะเบียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการฝึกอาชีพเกษตรกรรมไปในตัวด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   95   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  85  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   84  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   81  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    76  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  72  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   70  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  69  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   67  ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพ...  65

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ