การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2564

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2564 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |   ข่าววันที่: 2021-07-08 |  อ่าน: 209 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 
        นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2564 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom cloud meetings  ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ร่างยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญภายใต้นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2564-2570 รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ประเด็นการกำหนดนโยบายและมาตรการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลและนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตกุ้งทะเล  ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#กรมประมง 
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564  รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hits 10 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (33,781)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (21,700) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (18,897) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (17,017) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (10,012) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (9,162) หน้าหลัก.. (9,119) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (8,066) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (7,214) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (6,293)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00