ประวัติ

 ด่านตรวจประมงตาก

ประวัติ 

ประวัติ

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 675 ครั้ง
 

         ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตั้งอยู่เลขที่ 683 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 บนที่ราชพัสดุ หมายเลข ตก.429 มีพื้นที่ 1 ไร่ ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัด ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์รวมถึงปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


โดยแบ่งจุดการตรวจสอบสัตว์น้ำ ดังนี้

1. บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่าและท่าข้ามสินค้าบริเวณแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศไทยและพม่า

2. จุดตรวจสัตว์น้ำบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมหลายหน่วยงานและจุดผ่านในการลำเลียงสินค้าสัตว์น้ำเพื่อนำไปจำหน่ายภายในประเทศหรือนำผ่าน

 

  บทบาทภารกิจ

1.การตรวจสอบการนำเข้า  ส่งออก  นำผ่านสัตว์น้ำ  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตรวมถึงการควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 
2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
4) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
2. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า  ส่งออก  หรือนำผ่านสัตว์น้ำ  ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1) ใบอนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 
2) ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)  ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)  ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า  ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 
4. การศึกษาวิจัย


  •  Hit 20 อันดับ
  • ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (1,215)  ติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ที่บ้านโกกโก๋ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.. (1,125) นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้.. (1,039) วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาและท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (1,013) วันที่ ๑๕-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก .. (952)  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก โดยนายประธาน น้อยสอาด ได้เป็นตัวแทนกร.. (933) วันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (925) ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (883) วันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี.. (870) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแป.. (828) วันที่ ๗-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก .. (817) รายชื่อหน่วยงานของกรมประมง เป็น ภาษาอังกฤษ.. (808) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพล จารุพงศ์) พร้อมคณะติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  .. (808) ประกาศกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม)๒๕๖๐.. (772) ร่วมงาน “รวมใจภักดิ์รักพ่อ สานต่อปณิธาน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .. (750) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต1 (เชียงราย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังห.. (750) วันที่ 25-26 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่.. (723) วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้สุ่มตัวอย่าง ปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง.. (707) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (699) เปิดการฝึกอบรม เว็บไซต์สำเร็จรูปให้แก่หน่วยงานในสังกัด ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร.. (686)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงตาก

     ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก