ประวัติ

 ด่านตรวจประมงตาก

ประวัติ 

ประวัติ

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 988 ครั้ง
 

         ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตั้งอยู่เลขที่ 683 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 บนที่ราชพัสดุ หมายเลข ตก.429 มีพื้นที่ 1 ไร่ ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัด ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์รวมถึงปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


โดยแบ่งจุดการตรวจสอบสัตว์น้ำ ดังนี้

1. บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่าและท่าข้ามสินค้าบริเวณแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศไทยและพม่า

2. จุดตรวจสัตว์น้ำบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมหลายหน่วยงานและจุดผ่านในการลำเลียงสินค้าสัตว์น้ำเพื่อนำไปจำหน่ายภายในประเทศหรือนำผ่าน

 

  บทบาทภารกิจ

1.การตรวจสอบการนำเข้า  ส่งออก  นำผ่านสัตว์น้ำ  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตรวมถึงการควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 
2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
4) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
2. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า  ส่งออก  หรือนำผ่านสัตว์น้ำ  ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1) ใบอนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 
2) ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)  ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)  ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า  ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 
4. การศึกษาวิจัย

  •  Hits 10 อันดับ
  • ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (1,505)  นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้.. (1,427) ติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ที่บ้านโกกโก๋ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.. (1,392) วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาและท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (1,307) ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (1,248) วันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก.. (1,216)  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก โดยนายประธาน น้อยสอาด ได้เป็นตัวแทนกร.. (1,185) วันที่ ๑๕-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก .. (1,162) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแป.. (1,120) วันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี.. (1,106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตาก

     ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก