โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-01  |   ข่าววันที่: 2020-04-01 |  อ่าน: 395 ครั้ง
 

        ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกรสภาพพื้นที่และภูมิสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมอบหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ดำเนินโครงการดังกล่าวในกิจกรรมย่อย คือกิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว (โครงการประมงอินทรีย์) โดยดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 สำเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่สรุปไว้ในรายงานผลการดำเนินการดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดขอนแก่น

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

 222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000