บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น
ดร.สาวิตรี ศิลาเกษ

ผู้อำนวยการศพจ.เขต 6 (ขอนแก่น)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวปราถนา กล้าหาญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเมธัส ศรีชาลี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววิภารัตน์ แสงจันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสุลีลักษณ์ หนูจิตร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอมรลักษณ์ อาษาสนา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายศักดิ์สิทธิ์ ชนะกฤษ

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


นายประเสริฐ โม่งปราณีต

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    
นายอาวุธ ชำนาญกุล

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    
นายอิสรา ข่าขันมะลี

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    
นายวิไล มะลาศรี

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2)
    
นายประสาท โสมอุบล

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2)
    
นายมานิตย์ คำประภัสร์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2)
    
นายจักรพงษ์ เวียงวิเศษ

ลูกจ้างประจำ
(ช่างเครื่องยนต์ ช3)
    
นายกฤณะ ช่างเหล็ก

ลูกจ้างประจำ
(ช่างไม้ ช3)
    
นายวิเชียร ไกรสวน

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ2)
    
นายสัมฤทธิ์ เพ็งหลอย

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ2)
    
นายชำนาญ รังษีสม

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ2)
    
นางประเสริฐ จิตร์ภิรมย์ศรี

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส3)
    


นายภูชนะ ชัยฤๅชา

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวชไมพร ขุนจันทึก

พนักงานราชการ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นายกรกต เรืองเจริญ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวสุชาดา วังคะฮาต

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นายสุทธิพล ตาสาโรจน์

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางภัททิยา พูลทจิตร

พนักงานราชการ
(พนักงานห้องทดลอง)
    
นายสุนทอง เย็นเหลือ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสุนทร เพ็งหลอย

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางชลธิชา นาชัยเพิ่ม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสุพัก บึงไสย์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวฟ้ารุ่ง เพลงกระโทก

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสงวน ขานวงค์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสุวัฒน์ หมื่นชนะ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางลำยง โม่งปราณีต

ลูกจ้างชั่วคราว
(คนงานประมง)
    
นายพูลสวัสดิ์ มาตรราช

ลูกจ้างชั่วคราว
(คนงานประมง)
    
นายอัครเดช ภักดี

ลูกจ้างชั่วคราว
(คนงานประมง)
    
นายนิคม เศษสุวรรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว
(คนงานประมง)
    
นางสาวศศิวิมล ลีปา

ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานการเงินและบัญชี)
    


นางสาวสมฤทัย โม่งปราณีต

ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
(พนักงานห้องทดลอง)
    
นางสาวไพรัตน์ แถมนา

ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
(งานตรวจประเมินฟาร์มฯ)
    


นางสมพร เก้าบุญ

ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
(คนงานประมง)
    
นายผอง อบมา

ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
(คนงานประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

 222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000