ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-01-06 |  อ่าน: 996 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 210 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้       

ทิศเหนือติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และที่ดินของเอกชน

ทิศใต้ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และที่ดินเอกชน

ทิศตะวันออกติดกับบึงทุ่งสร้าง

ทิศตะวันตกติดกับถนนกสิกรทุ่งสร้าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) เดิมใช้ชื่อว่าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2496 ตามนโยบายการเพิ่มผลผลิตปลาน้ำจืดของกรมประมง ซึ่งกองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ขณะนั้น ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงฯ โดยการขอใช้ที่ดินราชพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 15 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อที่ดินจากเอกชนจำนวน 95 ไร่ รวมเนื้อที่ในขณะนั้น 110 ไร่ ในปี พ.ศ.2526 นายสมชาย ยิ้มศิริ คหบดีจังหวัดขอนแก่น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ให้แก่กรมประมง และได้รับพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากจังหวัดขอนแก่นอีก 35 ไร่ และในปี พ.ศ.2527 ได้รับมอบที่ดินจากจังหวัดขอนแก่นอีก 60 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 210 ไร่

จากการปรับโครงสร้างของกรมประมง ในปี พ.ศ.2530 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น  ในปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น และในปี พ.ศ.2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ตามลำดับ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศูนย์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ช่วงเวลา

1. นายทรงศิลป์ สุจริตกุล

2496 - 2504

2. นายวิสุทธ วัชรากุล                 

2504 - 2507

3. นายบุญลือ ลักษณะบุตร

2507 - 2508

4. นายประถม ทวีศักดิ์

2508 - 2525

5. นายวินัส บุณยรัตผลิน             

2525 - 2529

6. นายบุญช่วย ชาวปากน้ำ

2529 - 2531

7. นายพิทยา เพ็ญนภาภรณ์         

2531 - 2536

8. นายเทียนทอง อยู่เวชวัฒนา

2536 - 2539

9. นายวัฒนะ ลีลาภัทร

2539 - 2542

10. นายสุชิน ทองมี                    

2542 - 2547

11. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ         

2547 - 2550

12. นายเดชา รอดระรัง                

2550 - 2558

13. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ         

2558 - 2559

14. นายสุริยา จงโยธา                  

2559 - ปัจจุบัน

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

 222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000