ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง ในพื้นที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง ในพื้นที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี                วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวจินตนา    โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรีมอบหมายให้ นางสาวพวงทอง   วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง กิจกรรมย่อยการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่อง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของสัตว์น้ำจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาซ่า และปลาแขยงข้างลาย พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (Maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index: GSI) ในพื้นที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดสระบุรี เพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลายเพื่อปล่อยลงสู่แหล่...  205   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ใหม่   85  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์กบนา เพื่อโครงการส่งเสริมอาหา...  79  กรมประมง โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง...  66  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ แก่ศูนย์การทหารม้า ค...  66  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เก็บข้อมูลความสมบูรณ์เพศของปลา ตามโครงการกา...  63  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกีย...  63  ประกาศ!!! กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื...  58  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่สำนักงานประมงจังหว...  58  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำและเข้าร่วมกิจกรรมปล่...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ