คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 กลุ่มบริหารงานวิจัย

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

องค์ความรู้ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-17 |  อ่าน: 233 ครั้ง
 

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อิเล็กทรานิกส์

mail  https://www2.nrct.go.th/e-publish1/ebook/research-guide/mobile/index.html#p=1 kiss

 

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,492)  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (339) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (257) ระบบ NRIIS.. (252) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (238) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (234) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (233) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (226) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (217) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (216) ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (206) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (198) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (183) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (165) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (151) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานวิจัย

     ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900