คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 กลุ่มบริหารงานวิจัย

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

องค์ความรู้ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-17 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อิเล็กทรานิกส์

mail  https://www2.nrct.go.th/e-publish1/ebook/research-guide/mobile/index.html#p=1 kiss

 

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,664)  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (424) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (357) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (355) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (335) ระบบ NRIIS.. (324) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (323) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (316) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (308) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (281) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (280) ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (260) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (251) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (235) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (210) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (204) คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (83) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (81) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (81) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานวิจัย

     ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900