โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

ฐานข้อมูลด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-28 |  อ่าน: 194 ครั้ง
 

ที่อยู่โครงการ   โรงเรียนทหารการสัตว์จังหวัดนครนายก กรมการสัตว์ทหารบก 
พิกัดโครงการ (ละติจูด ลองจิจูด)    14.285937,101.182081  กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง
ที่มาของโครงการ 
    จากปัญหานาท่วมปลายปี 2554 ในหลายจังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะประชาชนและสัตว์เลี้ยงขาดที่อยู่อาศัย และอาหารในการดารงชีพ ประชาชนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยพเข้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองทัพบกที่ได้จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนับเป็นมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ทรงมีพระกระแสรับสั่งฯ ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และหน่วยงานของจังหวัดนครนายกที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการใช้พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการทางด้านเกษตรกรรมเพื่อประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้น้อมรับพระกระแสรับสั่งฯ โดยมอบหมายให้ กรมการสัตว์ทหารบก จัดทาโครงการ โดยมีโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เพื่อใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก หมู่ที่ 1 ตาบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งดาเนินการผลิตอาหารให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทหาร กาลังพลของหน่วย หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

วัตถุประสงค์โครงการ 
1)  เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2)  ใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
3)  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี ยงสัตว์นา และเป็นแหล่งวิทยาการ ฝึกอบรมกาลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาประมง ให้สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้กำลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป การถนอมอาหาร รวมทั้งเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง 
4)  เพื่อให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและมีรายได้เสริม
 

ลักษณะโครงการ  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
เชิงคุณภาพ สามารถผลิตอาหารกำลังพลได้เพียงพอ และเกษตรกร กำลังพลที่เรียนรู้สามารถนำไปพัฒนาประกอบอาชีพได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการ
1. พัฒนาการเพาะพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทอง ปลาสลิด ปลาดุกนา เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
2. พัฒนาการเพาะพันธุ์อาหารธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งหัวเชื้ออาหารแก่ประชาชนทั่วไป แก่โรงผลิตสัตว์น้ำและปลาดุกอุยได้ Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000