รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 

รายงานประจำเดือน


1. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ (แผนภาพที่ 1)

          1.1 ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส แจ้งออก 261 ลำ ตรวจจริง 173 คิดเป็น 66.28 %

          1.2 ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส แจ้งเข้า 242 ลำ ตรวจจริง 242 คิดเป็น 100.00 %

         1.3 ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งออก 89 ลำ ตรวจจริง 86 คิดเป็น 96.63 %

         1.4 ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า 88 ลำ ตรวจจริง 88 คิดเป็น 100.00 %

         1.5 เรือยกเลิกแจ้งออก 30 ลำ และยกเลิกแจ้งเข้า - ลำ

2. ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ (แผนภาพที่ 2)

         2.1 ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส แจ้งเข้า 342 ลำ ตรวจจริง 76 คิดเป็น 31.40 %

         2.2 ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า 88 ลำ ตรวจจริง 88 คิดเป็น 100.00 %

3. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2560 (แผนภาพที่ 3)

รายงานปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งกับศจร.นราธิวาส ตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!