รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส 

รายงานประจำเดือน


ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๑. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ (แผนภาพที่ ๑)

   - ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส แจ้งออก ๒๓๕ ลำ ตรวจจริง ๑๕๑ คิดเป็น ๖๔.๒๖ %

   - ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส แจ้งเข้า ๑๙๕ ลำ ตรวจจริง ๑๗๖ คิดเป็น ๙๐.๒๖ %

   - ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แจ้งออก ๒๒ ลำ ตรวจจริง ๒๐ คิดเป็น ๙๐.๙๑ %

   - ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า ๑๗ ลำ ตรวจจริง ๑๗ คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %

 

๒. ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ (แผนภาพที่ ๒)

   - ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส แจ้งเข้า ๑๙๕ ลำ ตรวจจริง ๙๑ คิดเป็น ๔๖.๖๗ %

   - ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า ๑๗ ลำ ตรวจจริง ๑๗ คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %

 

๓. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนภาพที่ ๓)

รายงานปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งกับศจร.นราธิวาส ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!