ทำเนียบผู้บริหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ทำเนียบผู้บริหาร  

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงดำแหน่ง
1 นายมารุต  ทรัพย์สุขสำราญ หัวหน้าสถานี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2539
2 นายศราวุธ  เจะโส๊ะ หัวหน้าสถานี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
3 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ หัวหน้าสถานี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2549
4 นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
5 นายวรรณนัฑ  หิรัญชึฬหะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
6 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
7 นายอาคม  ชุ่มธิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
8 นางสาวนิภา  กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
       

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ