ประชาสัมพันธ์ การหักเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพื่อชำระหนี้ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ e-PaySLF และการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

 กองบริหารการคลัง


ประชาสัมพันธ์ การหักเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพื่อชำระหนี้ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ e-PaySLF และการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

ประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ   1,699   ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ    844  สมัครสอบกรมประมง   539  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง   367  ประชาสัมพันธ์ ว 78 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุแล...  325  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง (ฌป.)   258  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง ผ่านระบ...  249  ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคค...  224  ประชาสัมพันธ์การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง กรณีรับเง...  73  เบอร์ติดต่อกองบริหารการคลัง   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ