กรมประมงจับมือสหกรณ์ปลาสวยงาม และผู้ค้าปลาตะพัด จัดทำเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย

 สำนักงานเลขานุการกรม


กรมประมงจับมือสหกรณ์ปลาสวยงาม และผู้ค้าปลาตะพัด จัดทำเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย 

บทความ


          นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ผู้แทนสหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ได้เสนอให้กรมประมงจัดทำฐานข้อมูลการนำเข้าปลาตะพัดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการตรวจสอบว่าเป็นปลาตะพัดที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย

          เนื่องจากปลาตะพัด (Scleropages formosus) หรือที่นิยมเรียกว่า ปลาอโรวาน่า เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะพัด (Osteoglossidae) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่สืบเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ปลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นปลาน้ำจืดในยุคโบราณมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของนักเลี้ยงปลาสวยงาม และเป็นปลาสวยงาม - ราคาแพง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในปัจจุบันเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่สืบพันธุ์ยาก ประกอบกับแหล่งที่อยู่ถูกทำลายไป นอกจากนี้ ปลาตะพัดยังเป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชี 1 (Appendix I)  ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยระเบียบในการค้าต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ และอนุญาตเฉพาะบางกรณี อีกทั้งปลาตะพัดถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโดยมิได้รับอนุญาต ดังนี้

          1. ห้ามล่า (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          2. ห้ามเพาะพันธุ์ (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          3. ห้ามค้า (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          4. ห้ามครอบครอง (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          5. ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือ นำผ่าน โดยปลาตะพัดที่จะส่งออกไปต่างประเทศจะต้องได้มาจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักเลขาธิการ CITES และต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์น้ำ ซึ่งโดยทั่วไปนิยมเครื่องหมายประจำตัวปลาตะพัดโดยการฝังไมโครชิป (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          โดยปัจจุบันตลาดค้าปลาตะพัดมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจึงมีการนำเข้าปลาตะพัดจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมปลาตะพัดและสามารถตรวจสอบได้ กรมประมงได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าปลาตะพัด ในประเด็นการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งกรมประมงได้จัดเตรียมข้อมูลหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้จากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และดำเนินการหาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลปลาตะพัดนำเข้าแบบออนไลน์ โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมง ผู้แทนสหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด และผู้แทนผู้ค้าปลาตะพัดมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเว็บไซต์ฐานข้อมูลดังกล่าว ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบ และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดนำเข้า และเพาะพันธุ์ในประเทศที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย บนเว็บไซต์ https://arowana.fisheries.go.th กรมประมง หรือสามารถสแกน QR code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

          นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ผู้แทนสหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ได้เสนอให้กรมประมงจัดทำฐานข้อมูลการนำเข้าปลาตะพัดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการตรวจสอบว่าเป็นปลาตะพัดที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย

          เนื่องจากปลาตะพัด (Scleropages formosus) หรือที่นิยมเรียกว่า ปลาอโรวาน่า เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะพัด (Osteoglossidae) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่สืบเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ปลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นปลาน้ำจืดในยุคโบราณมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของนักเลี้ยงปลาสวยงาม และเป็นปลาสวยงาม - ราคาแพง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในปัจจุบันเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่สืบพันธุ์ยาก ประกอบกับแหล่งที่อยู่ถูกทำลายไป นอกจากนี้ ปลาตะพัดยังเป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชี 1 (Appendix I)  ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยระเบียบในการค้าต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ และอนุญาตเฉพาะบางกรณี อีกทั้งปลาตะพัดถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโดยมิได้รับอนุญาต ดังนี้

          1. ห้ามล่า (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          2. ห้ามเพาะพันธุ์ (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          3. ห้ามค้า (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          4. ห้ามครอบครอง (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          5. ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือ นำผ่าน โดยปลาตะพัดที่จะส่งออกไปต่างประเทศจะต้องได้มาจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักเลขาธิการ CITES และต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์น้ำ ซึ่งโดยทั่วไปนิยมเครื่องหมายประจำตัวปลาตะพัดโดยการฝังไมโครชิป (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

          โดยปัจจุบันตลาดค้าปลาตะพัดมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจึงมีการนำเข้าปลาตะพัดจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมปลาตะพัดและสามารถตรวจสอบได้ กรมประมงได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าปลาตะพัด ในประเด็นการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งกรมประมงได้จัดเตรียมข้อมูลหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้จากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และดำเนินการหาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลปลาตะพัดนำเข้าแบบออนไลน์ โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมง ผู้แทนสหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด และผู้แทนผู้ค้าปลาตะพัดมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเว็บไซต์ฐานข้อมูลดังกล่าว ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบ และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดนำเข้า และเพาะพันธุ์ในประเทศที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย บนเว็บไซต์ https://arowana.fisheries.go.th กรมประมง หรือสามารถสแกน QR code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  262   กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ งดให้ งดรับ   197  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   188  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   175  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   173  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   155  อธิบดีกรมประมง....เปิดโต๊ะแถลง   150  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  146  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ...  145  ประชาสัมพันธ์ ร้านสำเภาทอง..มาแล้วจ้า !! พบกับสินค้าใหม่ ตามคำเรียกร้อง   142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ