แนะนำหน่วยงาน 

กิจกรรม


ที่ตั้ง

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ตั้งอยู่ที่ 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

 

 

  

                      อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 4 กิโลเมตร เนื้อที่อยู่ 2 ฝั่งของคลองส่งน้ำชลประทานมหาราช  พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่นาของราษฎรแต่เดิมที่ดินที่ก่อสร้างสถานีฯ อยู่ในความรับผิดชอบของที่ราชพัสดุต่อมากรมชลประทานจัดตั้งโครงการ  ชลประทานมหาราชขึ้นจึงได้ขอใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเนื่องจากกรมประมงมีนโยบายสร้างสถานีประมง น้ำจืดจังหวัด สิงห์บุรีขึ้น จึงได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินต่อจากกรมชลประทานอีกทอดหนึ่ง

 

                

                      พื้นที่

                      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี ได้พื้นที่ 3 แปลงดังนี้ แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 41 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 45 ไร่ 38 ตารางวา และแปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 112 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดกรมประมงดำเนิน  การก่อสร้างสถานีฯ บนพื้นที่แปลงที่ 1 และ 3 รวมเนื้อที่ประมาณ 67 ไ ร่ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานีฯ เมื่อ กรกฎาคม 2534 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535

   

           

  

 

  

  

                       ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างดังนี้

 

                       1. อาคารสำนักงานขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

 

                       2.บ้านพัก

                                    2.1 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง

                                    2.2 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 3 หลัง

                                    2.3 บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 แบบ 2 ครอบครัว 2 หลัง

                                    2.4 บ้านพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว  2 หลัง

                      3.อาคารอื่นๆ

                                    3.1 โรงผลิตและเก็บอาหารปลา 40 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    3.2 โรงเก็บพัสดุ ขนาด 84 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    3.3 โรงเก็บรถยนต์ ขนาด 90 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    3.4 โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                      4. ระบบเพาะฟักและอนุบาล ลูกปลา

                                    4.1 โรงเพาะฟักขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    4.2 บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 20 บ่อ

                                    4.3 โรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง

                      5.บ่อดิน

                                    5.1 บ่อดินขนาด 1/3 ไร่ จำนวน 20 บ่อ

                                    5.2 บ่อดิน ขนาด 2/3 ไร่ จำนวน 9 บ่อ

                                    5.3 รางส่งน้ำเข้าบ่อดิน

                                    5.4 บ่อพักน้ำขนาด 2 ไร่ 1 บ่อ

                      6.อื่นๆ    

                                    6.1 ระบบน้ำใช้บาดาล

                                    6.2 ถนนลาดยางในสถานีฯกว้าง 4 เมตร ยาม 1,910 เมตร

                                    6.3 เสาธงสูง 15 เมตร 1 เสา

 

                        

 

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ2566   100   ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ   86  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (21 กันยายน)    84  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ...  84  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุ...  78  กิจกรรมเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ...  69  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต...  65  ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อน และ...  64  ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครั้งที่ 5...  60  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายวันที่ 14-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ