แนะนำหน่วยงาน 

กิจกรรม


ที่ตั้ง

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ตั้งอยู่ที่ 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

 

 

  

                      อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 4 กิโลเมตร เนื้อที่อยู่ 2 ฝั่งของคลองส่งน้ำชลประทานมหาราช  พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่นาของราษฎรแต่เดิมที่ดินที่ก่อสร้างสถานีฯ อยู่ในความรับผิดชอบของที่ราชพัสดุต่อมากรมชลประทานจัดตั้งโครงการ  ชลประทานมหาราชขึ้นจึงได้ขอใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเนื่องจากกรมประมงมีนโยบายสร้างสถานีประมง น้ำจืดจังหวัด สิงห์บุรีขึ้น จึงได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินต่อจากกรมชลประทานอีกทอดหนึ่ง

 

                

                      พื้นที่

                      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี ได้พื้นที่ 3 แปลงดังนี้ แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 41 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 45 ไร่ 38 ตารางวา และแปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 112 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดกรมประมงดำเนิน  การก่อสร้างสถานีฯ บนพื้นที่แปลงที่ 1 และ 3 รวมเนื้อที่ประมาณ 67 ไ ร่ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานีฯ เมื่อ กรกฎาคม 2534 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535

   

           

  

 

  

  

                       ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างดังนี้

 

                       1. อาคารสำนักงานขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

 

                       2.บ้านพัก

                                    2.1 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง

                                    2.2 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 3 หลัง

                                    2.3 บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 แบบ 2 ครอบครัว 2 หลัง

                                    2.4 บ้านพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว  2 หลัง

                      3.อาคารอื่นๆ

                                    3.1 โรงผลิตและเก็บอาหารปลา 40 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    3.2 โรงเก็บพัสดุ ขนาด 84 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    3.3 โรงเก็บรถยนต์ ขนาด 90 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    3.4 โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                      4. ระบบเพาะฟักและอนุบาล ลูกปลา

                                    4.1 โรงเพาะฟักขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

                                    4.2 บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 20 บ่อ

                                    4.3 โรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง

                      5.บ่อดิน

                                    5.1 บ่อดินขนาด 1/3 ไร่ จำนวน 20 บ่อ

                                    5.2 บ่อดิน ขนาด 2/3 ไร่ จำนวน 9 บ่อ

                                    5.3 รางส่งน้ำเข้าบ่อดิน

                                    5.4 บ่อพักน้ำขนาด 2 ไร่ 1 บ่อ

                      6.อื่นๆ    

                                    6.1 ระบบน้ำใช้บาดาล

                                    6.2 ถนนลาดยางในสถานีฯกว้าง 4 เมตร ยาม 1,910 เมตร

                                    6.3 เสาธงสูง 15 เมตร 1 เสา

 

                        

 

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว    211   โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...  173  สัตว์น้ำมีจำหน่าย ประจำวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564   171  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สิงห์บุรีบ้านเรา เรารักษ์”   169  ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปลาช่อนแม่ลา    163  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔    157  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 12/ 2564 ประจำเดือนธันวามคม 2564    154  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ   150  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเ...  148  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   148

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ