โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร           วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 1 จำนวน 35 ราย โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่

1.การเพาะพันธ์ุปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลานิล และปลานิลแปลงเพศ

2.มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ SL และ GAP

3. โรคสัตว์น้ำ การใช้ยาและสารเคมีในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.การลดต้นทุนในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการสร้างอาหารธรรมชาติ?ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ การทำน้ำเขียวในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะพันธ์ุไรแดง และการเพาะพันธ์ุแหนแดง

           พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัว ปลานิลขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัว รวม 68,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565   192   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   184  ตัวชี้วัดข้าราชการ   174  ประชุม เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง"   157  กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565   150  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565    147  ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท...  135  สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุร...  133  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี    125  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565    123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ