11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2565
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำตะคอง 03 และรถยนต์ราชการ นค 1251 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง และกู้ภัยสว่างเมตตาจุดชุมพวง
ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการปฏิบัติงาน
1. รับและส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินทางเข้าออกจากหมู่บ้าน จำนวน 40 ราย
2. ช่วยนำถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100 ชุด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้านโนนทอง หมู่ 4 บ้านละลมและบ้านยาง หมู่ 6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน หมู่ 10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้า... จำนวนผู้อ่าน 98  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ และค่าใช่จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ.2566 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสั... จำนวนผู้อ่าน 92 วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานประประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก  อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเนตรจุดชุมพวง วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงาน... จำนวนผู้อ่าน 88 วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบตชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวง ได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีชุมชนบ้านโนนทองชุมชนพิกุลทอง บ้านโนนทอง บ้านยาง บ้านละ ต.ชุมพวงและบ้ายดอนลำดวน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงา... จำนวนผู้อ่าน 84 วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิและประมงอำเภอเนินสง่า ขนย้ายจระเข้ และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้น บ้านค่ายหมื่นแพ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง และ บ้านท่าหว้า อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักง... จำนวนผู้อ่าน 80 วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวง ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีชุมชนบ้านโนนทอง ชุมชนพิกุลทอง วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป... จำนวนผู้อ่าน 68 วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที ทีประสบภัยบ้านโนนทอง ม.4 บ้านและลม บ้านยาง ม.6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จมนครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที... จำนวนผู้อ่าน 66 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอชุมพวง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานวางอวนตาข่ายเพื่อดักจับจระเข้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนัก... จำนวนผู้อ่าน 63  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบต.ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตาจุดชุมพวง ได้ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นชุนชนโนนทอง ชุมชนพิกุลทอง  บ้านโนนทอง  บ้านยาง บ้านละลม ต.ชุมพวงและบ้านดอนลำดวน  ต.ประสุข  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนัก... จำนวนผู้อ่าน 51 11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยั... จำนวนผู้อ่าน 50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

    รายละเอียด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  email  lamtakhong_fisheries@hotmail.com  โทรศัพท์ 0 4431 1008  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6