กรมประมงจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


กรมประมงจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 กรมประมงจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565..คลิก

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. กรมประมง โดยกองโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำ
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง และผ่าน
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีนางอรุณี รอดลอย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม เป็นประธานในการประชุม
โดยนายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษมอบหมายให้นายวัชรกร นิยมรส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ทำหน้าที่คณะทำงานและ
เลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วม
การประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดี    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6