ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล โดยรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตที่หายากมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ทำให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยา การดำรงชีวิต และพฤติกรรมของสัตว์ทะเล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รวบรวมสัตว์ทะเล จำนวน 356 ตัว ประกอบด้วย ปลาวัวหางชมพู จำนวน 2 ตัว ปลาวัวบลูทิกเกอร์ จำนวน 8 ตัว ปลาไฟร์ฟิช จำนวน 30 ตัว ม้าน้ำ จำนวน 10 ตัว ปลาตะคองเหลือง จำนวน 120 ตัว ปลากะรังหัวโขน จำนวน 12 ตัว ปลาไหลมอเรย์ จำนวน 4 ตัว ปลาโนรีครีบยาว จำนวน 15 ตัว ฉลามกบ จำนวน 10 ตัว ฉลามครีบดำ จำนวน 5 ตัว ปลาผีเสื้อปากยาว จำนวน 10 ตัว และปลาอมไข่ครีบยาว จำนวน 130 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6