มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-09  |   ข่าววันที่: 2021-02-09 |  อ่าน: 118 ครั้ง
 

ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP)

แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตาม มาตรฐานที่ก าหนด โดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com