ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-15  |   ข่าววันที่: 1900-01-01 |  อ่าน: 1,196 ครั้ง
 

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

          ตามที่จังหวัดสระแก้วได้แยกจากอำเภอสระแก้ว เป็นจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ๒๐๒ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว  (ปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว)

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมประมงได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรีขึ้นใหม่ โดยขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน ๒๓๐ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา ที่หมู่ที่ ๓ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

          ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีราษฎรเข้าไปทำนาปังในที่ดินที่จะก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี และกองประมงน้ำจืดฯ ขอตั้งงบประมาณการก่อสร้างปี ๒๕๔๙  จำนวน ๒๕ ล้านบาท ณ อำเภอบ้านสร้าง และได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการว่า กรมที่ดินได้วางหลักเกณฑ์ว่าการขออนุมัติให้เข้าใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวของส่วนราชการนั้นๆ จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณพร้อมได้ดำเนินการแล้ว กระทรวงมหาดไทย จึงจะอนุมัติในหลักการให้เข้าใช้ที่ดินไปพลางๆก่อนได้

          ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ปรากฏว่า ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ อย่างไรก็ตาม กรมประมงยังมีนโยบายที่จะทำการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี แต่เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงต้องชะลอการใช้งบประมาณในการก่อสร้างออกไปก่อน

          วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ได้มีการลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี ๒๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๔,๓๐๑,๒๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๖๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ แต่ได้เกิดปัญหาเนื่องจากมีราษฎรเข้ามาทำนาในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีฯ และปัญหาขอบเขตพื้นที่ไม่ชัดเจน จึงตัดปัญหาย้ายสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรีที่จะก่อสร้างจากเดิมคืออำเภอบ้านสร้าง มาที่บริเวณทุ่งศาลาสุนัขแจะ และหนองปลาแขยง หมู่ที่ ๑๔ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และมีปัญหาติดขัดในการขอใช้พื้นที่ เนื่องจากอยู่ในเขตประกาศผังเมืองเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน

          ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ จึงย้ายพื้นที่ก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี มาที่หนองสระแท่น และหนองตาเคน มีเนื้อที่ ๑๐๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกป่าแพง หมู่ที่ ๗ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เลขที่ ๙/๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๔๖๕๐๐ บาท ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๔๘ และได้เปิดเป็นการภายในตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน

          ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี

          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com