หน้าที่รับผิดชอบ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2018-10-26  |   ข่าววันที่: 2018-10-26 |  อ่าน: 301 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

(๑) ศึกษา วิจัย และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทำการประมง

 และวิธีทำการประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบเรือประมง ให้เหมาะสมกับเครื่องมือและวิธีการประมง

(๓) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริม การปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการทำประมงให้เหมาะสมกับ

กลุ่มสัตว์น้ำและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวางแนวทางในการพัฒนาให้เรือประมงได้มาตราฐานตามข้อกำหนด

ของสุขอนามัยเรือประมง

(๕) ตรวจสอบ ปรับปรุง และออกแบบเรือปฎิบัติราชการในน่านน้ำไทยของกรม

(๖) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการออกแบบต่อเรือ และซ่อมบำรุ่งแก่ชาวประมงและบุคคลทั่วไป

(๗) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไม่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชุมส่งมอบแบบแปลนเรือและแบบจำลองเรือประมงตามที่ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) พิจารณาออกแบบ.. (465)  Banner.. (303) หน้าที่รับผิดชอบ.. (301) ยินดีตอนรับสู่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง.. (298) การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ระหว่าง.. (297) ข่าวกิจกรรม ประชุมปลาทู วันที่ 18 ตุลาคม 2561.. (293) การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย.. (256) การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเครื่องมือประมงทะเล ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปล.. (237) การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13... (235) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563.. (235)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900