หน้าที่รับผิดชอบ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง


หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ


กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

(๑) ศึกษา วิจัย และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทำการประมง

 และวิธีทำการประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบเรือประมง ให้เหมาะสมกับเครื่องมือและวิธีการประมง

(๓) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริม การปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการทำประมงให้เหมาะสมกับ

กลุ่มสัตว์น้ำและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวางแนวทางในการพัฒนาให้เรือประมงได้มาตราฐานตามข้อกำหนด

ของสุขอนามัยเรือประมง

(๕) ตรวจสอบ ปรับปรุง และออกแบบเรือปฎิบัติราชการในน่านน้ำไทยของกรม

(๖) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการออกแบบต่อเรือ และซ่อมบำรุ่งแก่ชาวประมงและบุคคลทั่วไป

(๗) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไม่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!