เตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


เตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเพลินพิศ ธารีเทียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เล่ม 1 : การผลิต การแปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) จำนวน 9 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอกุฉินารายณ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618