พิธีมอบปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


พิธีมอบปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 

บทความ


เมื่อวันที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต นายจีระศักดิ์  ภูมาศ หมู่ ๕ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ รายสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618