ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 เผยเเพร่: 2021-01-12  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 365 ครั้ง
 

        ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

                 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศมีความกังวลต่อการปนเปื้อนเชื้อในสินค้านำเข้า โดยบางประเทศได้เพิ่มมาตรการในการสุ่มสินค้าที่ด่านท่าเข้าปลายทาง เพื่อตรวจการปนเปื้อน ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บรรจุภัณฑ์และตรวจเชื้อก่อโรคที่ต้องเฝ้าระวังในสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตแต่ละชนิด หากมีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค สินค้าดังกล่าวจะต้องถูกทำลายหรือส่งคืนต้นทางรวมทั้งอาจถูกระงับการส่งออกหรือปฏิเสธการนำเข้าได้

                ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ขอให้ท่านเพิ่มความเข้มงวดต่อคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตที่ส่งออกให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อทั้งในขั้นตอนการเพาะเลี้ยง รวบรวม บรรจุ และขนถ่ายสินค้า เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกของไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามลิ้งด้านล่าง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900