6 ก.ย. 65 คณะกรมประมง ลงพื้นที่ดูงาน ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทุ่งต้อม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง) ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


6 ก.ย. 65 คณะกรมประมง ลงพื้นที่ดูงาน ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทุ่งต้อม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง) ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทุ่งต้อม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง) ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(กพจ.) นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการงพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น(กมป.) นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต1(เชียงราย) จนท.สนง.ประมง จ.เชียงรายและคณะ ลงพื้นที่ดูงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทุ่งต้อม อ.เทิง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง) ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการฟาร์มและพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์จาก สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มีการรวมกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่มในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบลของอ.เทิงโดยมี น.ส.พิชญาภา ณรงค์ชัย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลดำเนินการ แจ้งความประสงค์จะเพาะเลี้ยงปลานิล และกบนา รวมทั้งการจัดตั้งโรงเพาะฟักและอนุบาลปลานิลแบบอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ของเกษตรกรประมาณ 800 ราย

โดยมีผลการหารือกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 สรุปดังนี้

?? กมป.จะจัดดำเนินการอบรมให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการเเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปลานิล)? จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100ราย รวม 800 ราย

?? กพจ.โดยศูนย์วิจัยฯประมงน้ำจืดเชียงรายจัดอบรม/ดูงาน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงเพาะฟักในพื้นที่ เพื่อผลิตอนุบาลลูกปลานิลอินทรีย์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ อ.เทิง

?? ประสานงานกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้คำแนะนำปรับปรุงสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสู่สถานแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ สนง.ประมงจังหวัดเชียงรายจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อกรมประมง พร้อมนี้ คณะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปภายในร้าน Fisherman Shop@เจียงฮาย สาขาทุ่งต้อมพร้อมและให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดสินค้าเพื่อสร้างมาตรฐานแบรนด์สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายภาคการตลาดต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทุ่งต้อม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง) ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(กพจ.) นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการงพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น(กมป.) นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต1(เชียงราย) จนท.สนง.ประมง จ.เชียงรายและคณะ ลงพื้นที่ดูงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทุ่งต้อม อ.เทิง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง) ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการฟาร์มและพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์จาก สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มีการรวมกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่มในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบลของอ.เทิงโดยมี น.ส.พิชญาภา ณรงค์ชัย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลดำเนินการ แจ้งความประสงค์จะเพาะเลี้ยงปลานิล และกบนา รวมทั้งการจัดตั้งโรงเพาะฟักและอนุบาลปลานิลแบบอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ของเกษตรกรประมาณ 800 ราย

โดยมีผลการหารือกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 สรุปดังนี้

?? กมป.จะจัดดำเนินการอบรมให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการเเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปลานิล)? จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100ราย รวม 800 ราย

?? กพจ.โดยศูนย์วิจัยฯประมงน้ำจืดเชียงรายจัดอบรม/ดูงาน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงเพาะฟักในพื้นที่ เพื่อผลิตอนุบาลลูกปลานิลอินทรีย์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ อ.เทิง

?? ประสานงานกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้คำแนะนำปรับปรุงสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสู่สถานแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ สนง.ประมงจังหวัดเชียงรายจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อกรมประมง พร้อมนี้ คณะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปภายในร้าน Fisherman Shop@เจียงฮาย สาขาทุ่งต้อมพร้อมและให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดสินค้าเพื่อสร้างมาตรฐานแบรนด์สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายภาคการตลาดต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  26 ต.ค. 65 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำของ...  298   19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด...  222  ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏ...  190  27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะ...  177  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร...  172  25 พ.ย. 65 รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ณ ศูนย์บริการจ...  136  30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบ...  114  ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน กรมประมง 19 ต....  110  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณ...  107  28 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

     กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      thacert@gmail.com   02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt   025798710   แฟนเพจ