สืบค้นผู้ได้รับการรับรอง

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


สืบค้นผู้ได้รับการรับรอง 

งานเผยแพร่


สืบค้นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     กรมประมง
           หน่วยรับรอง กมป.
              (เลขที่ใบรับรอง XXXX-XX-XX-XXXXXX หรือ XXXX-XXX-XX-XXXXXX)
                   
     - รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง 
สถานะยังไม่หมดอายุ 
                      - F-AD-36 ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ทุกสถานะ 
           กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
               (เลขที่ใบรับรอง XXXXX-XX-GAPXX-XX-XX-XXXXX)
                         - สืบค้นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำจืดชนิดอื่นๆ (กพจ.)
           กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) 
               (เลขที่ใบรับรอง XXXXX-XX-GAPXX-XX-XX-XXXXX)
                       
- สืบค้นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำทะเลและชายฝั่งชนิดอื่นๆ (กพช.)

     หน่วยงานเอกชน

              - บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) 
                  (เลขที่ใบรับรอง XXXX-X-XXXXX)
 

              - บริษัท วูฟแกงค์พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด (Wolfgang) 
                  (เลขที่ใบรับรอง XXXX-XX-XX-XX)
 

              - บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) 
                  (เลขที่ใบรับรอง GAP-ชื่อย่อมาตรฐาน-XX-XXXX)
 

               - Best Aquaculture Practices (BAP)
 

               - Aquaculture Stewardship Council (ASC)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สืบค้นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้าน
อย่างยั่งยืน
โดย กมป.

สืบค้นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน (อัพเดต 13/12/65)

 

สืบค้นรายชื่อเกษตรกรและสินค้าที่ได้รับการออกเครื่องหมายรับรองอนุญาตให้จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries Shop

สืบค้นรายชื่อเกษตรกรและสินค้าที่ได้รับการออกเครื่องหมายรับรอง
อนุญาตให้จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries Shop

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  26 ต.ค. 65 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำของ...  225   6 ก.ย. 65 คณะกรมประมง ลงพื้นที่ดูงาน ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปสัตว์น้...  205  21 ก.ย. 65 คณะบุคลากรกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค...  183  19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด...  181  ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏ...  137  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณ...  87  25 พ.ย. 65 รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ณ ศูนย์บริการจ...  84  ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน กรมประมง 19 ต....  76  ประกาศรับสมัครงาน นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)   67  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

     กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      thacert@gmail.com   02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt   025798710   แฟนเพจ