ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-19  |   ข่าววันที่: 2018-02-19 |  อ่าน: 2,716 ครั้ง
 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 

     

 

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ซึ่งมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ เป็นองค์ประธานขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงทราบถึงปัญหาสภาพพื้นที่ของจังหวัด ระยอง ชลบุรี ซึ่งเป็นสภาพป่าที่ถูกทำลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ 2 จังหวัด ส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร โดยการทำไร่อ้อย สับปะรด มันสำปะหลัง และสวนผลไม้ กำลังประสบปัญหาผลผลิต ทางการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร เป็นเหตุให้ เกษตรกรมีรายได้ต่ำตามไปด้วยกอปรกับถูกอิทธิพลของนายทุนที่จะขยายขอบเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น จึงน่าเป็น ห่วงว่าจะนำความไม่มั่นคงมาสู่ประเทศชาติได้ 

       เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือนร้อนดังกล่าว จึงได้พระราชทานพระราชดำริว่า บริเวณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอ  ปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วม 5,625 ไร่ และมีความจุของอ่างเก็บน้ำ 71.40 ล้านลูกบาศก์ลิตร สามารถส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ ทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพ การเกษตร และศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎรขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และการประมง เพื่อให้ราษฎร ได้บริโภคเนื้อสัตว์พร้อมทั้งบำรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร ตลอดจนเตรียมการสำรองอาหารไว้บริโภคในยามวิกฤต             

       ต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน ก็ได้รับสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดตั้งหน่วยงานของแต่ละกรมขึ้น เพื่อปฏิบัติงานไปตามแนวทางที่ได้มีพระราชดำริไว ้             

      กรมประมง ได้จัดตั้งหน่วยงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง ขึ้นเมื่อปี พ . ศ . 2525 โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนขั้นแรกจาก ก . ป . ร . เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์ที่ จำเป็นอื่น ๆ หลังจากนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ . ศ . 2526  กรมประมงจึงดำเนินการก่อสร้างหน่วยเพาะพัันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ต่อเนื่องกันมาโดยใช้งบประมาณของกรมประมงเอง และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเพาะ พันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง มาเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 และเปลี่ยนมาเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,716)  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 59/2561.. (1,667) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 33/2561.. (614) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 41/2561.. (574) ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1.. (540) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (531) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.. (526) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 38/2561.. (525) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 35/2561.. (524) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 32/2561.. (520) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 42/2561.. (519) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 37/2561.. (513) แบรนเนอร์.. (513) งบทดลองเดือนมีนาคม 61.. (507) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบับที่ 39/2561.. (505) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 40/2561.. (505) โครงสร้างหน่วยงาน.. (494) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 43/2561.. (490) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 36/2561.. (487) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 44/2561.. (481)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

     เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140