ส่งมอบกุ้งมาโคร 1 สุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ส่งมอบกุ้งมาโคร 1 สุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้ส่งมอบกุ้งก้ามกราม "มาโคร 1" ให้กับกลุ่มเกษตกรผู้ผ่านการประเมินฟาร์ม ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ ราย รายละ ๕๖,๐๐๐ ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐ ตัว โดยมีนายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เป็นผู้แทนส่งมอบพันธุ์กุ้งดังกล่าวให้กับเกษตรกร ณ ฟาร์มเจ้เป้า เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ ต. บ้านช้าง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    58   ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   44   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    36  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   35  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  27  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    23  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   20  ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งเสบียงอา...  18  ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งเสบียงอา...  1  โครงการปูม้า (งบเงินกู้ฯ)   0

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ