ประชุมชี้แจงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

 ด่านตรวจประมงสตูล


ประชุมชี้แจงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงสตูล ประชุมชี้แจงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีติดตั้ง วิธีการดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 และการยื่นเอกสารหลักฐานการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและตอบคำถามชาวประมงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!