>> ประวัติองค์กร

 กองประมงต่างประเทศ

>> ประวัติองค์กร 

อื่นๆ

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |   ข่าววันที่: 2017-05-29 |  อ่าน: 2,323 ครั้ง
 

          กองประมงต่างประเทศ (กปต.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ตั้งแต่ปี 2535 โดยแรกเริ่ม เป็นการรวมข้าราชการและภารกิจของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผนงานประมงกับฝ่ายประมงระหว่างประเทศ กองสำรวจแหล่งประมงนอกน่านน้ำ เข้าด้วยกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศของกรมประมง ต่อมาเนื่องจากกิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมในระดับสากลที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก พันธกิจและภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อแรกเริ่มได้รับการจัดตั้ง
          บทบาทของกองประมงต่างประเทศในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ อาทิ การให้การต้อนรับ รับรองแขกต่างประเทศ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการประมงทั้งในระดับทวิภาค พหุภาค และกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินการให้กับข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษา ดูงาน ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และรวมถึงการช่วยอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกในภารกิจขององค์การระหว่างประเทศด้านการประมงที่มีพันธะสัญญาการจัดตั้งกับประเทศไทย
          โดยที่กิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในสถานะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ตลอดการดำเนินกิจกรรมด้านประมงของไทย มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆ ภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายในปัจจุบัน นอกเหนือจากภารกิจที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
          นอกจากนี้ สินค้าประมงจัดว่าเป็นสินค้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นสินค้าที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ ดังนั้น กองประมงต่างประเทศจึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงในการดำเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านประมงของไทยอย่างมีมาตรฐานและอย่างรับผิดชอบ
          ปัจจุบันกองประมงต่างประเทศ มีผู้อำนวยการ คือ นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย บริหารงานโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน (1 งาน 3 กลุ่ม) ได้แก่

1. งานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
4. กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

    ปณิธานของบุคลากรกองประมงต่างประเทศ
“ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น เพื่อประสานความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อกิจการประมงไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนากิจกรรมธุรกิจประมงต่างประเทศของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป”


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,957)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,447) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,412) >> ประวัติองค์กร.. (2,323) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,755) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (951) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (865) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (760) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (719) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (652) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (610) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (597) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (558) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (553) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (544) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (519) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (512)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900