>> ประวัติองค์กร

 กองประมงต่างประเทศ

>> ประวัติองค์กร 

อื่นๆ

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |   ข่าววันที่: 2017-05-29 |  อ่าน: 2,672 ครั้ง
 

          กองประมงต่างประเทศ (กปต.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ตั้งแต่ปี 2535 โดยแรกเริ่ม เป็นการรวมข้าราชการและภารกิจของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผนงานประมงกับฝ่ายประมงระหว่างประเทศ กองสำรวจแหล่งประมงนอกน่านน้ำ เข้าด้วยกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศของกรมประมง ต่อมาเนื่องจากกิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมในระดับสากลที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก พันธกิจและภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อแรกเริ่มได้รับการจัดตั้ง
          บทบาทของกองประมงต่างประเทศในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ อาทิ การให้การต้อนรับ รับรองแขกต่างประเทศ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการประมงทั้งในระดับทวิภาค พหุภาค และกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินการให้กับข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษา ดูงาน ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และรวมถึงการช่วยอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกในภารกิจขององค์การระหว่างประเทศด้านการประมงที่มีพันธะสัญญาการจัดตั้งกับประเทศไทย
          โดยที่กิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในสถานะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ตลอดการดำเนินกิจกรรมด้านประมงของไทย มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆ ภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายในปัจจุบัน นอกเหนือจากภารกิจที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
          นอกจากนี้ สินค้าประมงจัดว่าเป็นสินค้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นสินค้าที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ ดังนั้น กองประมงต่างประเทศจึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงในการดำเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านประมงของไทยอย่างมีมาตรฐานและอย่างรับผิดชอบ
          ปัจจุบันกองประมงต่างประเทศ มีผู้อำนวยการ คือ นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย บริหารงานโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน (1 งาน 3 กลุ่ม) ได้แก่

1. งานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
4. กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

    ปณิธานของบุคลากรกองประมงต่างประเทศ
“ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น เพื่อประสานความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อกิจการประมงไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนากิจกรรมธุรกิจประมงต่างประเทศของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป”


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,431)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,727) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,715) >> ประวัติองค์กร.. (2,672) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,003) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,423) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,232) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,185) องค์การการค้าโลก (WTO).. (1,177) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,099) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,053) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (858) สหภาพยุโรป (EU).. (799) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (784) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (767) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (748) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (708) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (684) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (677) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (661)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900