>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

โครงสร้างองค์กร

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |   ข่าววันที่: 2017-05-02 |  อ่าน: 3,431 ครั้ง
 

ภารกิจกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย กําหนดแนวทางในการดําเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมง ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดับพหุพาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs ต่างประเทศที่ สําคัญและเกี่ยวข้อง

(2) วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบ พหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และ แนวปฏิบัติที่กําหนด

(3) จัดทําหรือประสานในการจัดทําข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน กฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

(4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมเพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้าน วิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

(5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง ประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น

(6) ดําเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

(7) เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนิน ความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ การประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์สายใน

E-mail

1

นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

1213

theerawatdof@gmail.com

2

นางทิวารัตน์ สินอนันต์

นักวิชาการประมงชำนาญการ

1205

thiwaratsi@gmail.com

3

นางสาวชุติมา โพธิ์ขุน

นักวิชาการประมงชำนาญการ

chutimapok@hotmail.com

4

นางสาวสุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1211

pj.joysu@gmail.com

5

นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1217

ratthanins@fisheries.go.th

6

นางสาวปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

gpuncharas@gmail.com

7

นายไชยรัตน์ บำรุงสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1216

chairatbrs@hotmail.com

8

สิบตำรวจตรีณัฐพล  อ่องมะลิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

ntp.ongmali@gmail.com

9

นายปานปัณณ์ วรนุช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1208

parnpan.ffad@gmail.com

10

นางสาวจิดาภา  เศรษฐธรรม

นักวิชาการประมง

1212

teay_ji@hotmail.com

11

นายวสันต์ หอมฟุ้ง

นักวิชาการประมง

wasan.hf@hotmail.com

12

นายธนกร ตั้งเจริญอารีย์

นักวิชาการประมง

1212

tanakorn54102@gmail.com

13

นางสาวชนิสรา โพธิรัตน์

นักวิชาการประมง

chaniskathy@gmail.com

14

นางสาวภิรมณ์วรรณ โพธิ์แก้ว

นักวิชาการประมง

1208

paysirena@hotmail.com

15

นายพสิษฐ์ โชติรัตน์

จ้างเหมาเอกสารต่างประเทศ

1207

assassin.first@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  02-562-0529, 02-579-7941 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,431)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,727) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,715) >> ประวัติองค์กร.. (2,671) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,003) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,423) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,231) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,185) องค์การการค้าโลก (WTO).. (1,177) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,099) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,053) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (858) สหภาพยุโรป (EU).. (799) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (784) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (767) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (748) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (708) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (684) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (677) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (661)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900