>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

โครงสร้างองค์กร

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |   ข่าววันที่: 2017-05-02 |  อ่าน: 2,957 ครั้ง
 

ภารกิจกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย กําหนดแนวทางในการดําเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมง ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดับพหุพาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs ต่างประเทศที่ สําคัญและเกี่ยวข้อง

(2) วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบ พหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และ แนวปฏิบัติที่กําหนด

(3) จัดทําหรือประสานในการจัดทําข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน กฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

(4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมเพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้าน วิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

(5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง ประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น

(6) ดําเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

(7) เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนิน ความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ การประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์สายใน

E-mail

1

นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

1213

theerawatdof@gmail.com

2

นางทิวารัตน์ สินอนันต์

นักวิชาการประมงชำนาญการ

1205

thiwaratsi@gmail.com

3

นางสาวชุติมา โพธิ์ขุน

นักวิชาการประมงชำนาญการ

chutimapok@hotmail.com

4

นางสาวสุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1211

pj.joysu@gmail.com

5

นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1217

ratthanins@fisheries.go.th

6

นางสาวปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

gpuncharas@gmail.com

7

นายไชยรัตน์ บำรุงสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1216

chairatbrs@hotmail.com

8

สิบตำรวจตรีณัฐพล  อ่องมะลิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

ntp.ongmali@gmail.com

9

นายปานปัณณ์ วรนุช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1208

parnpan.ffad@gmail.com

10

นางสาวจิดาภา  เศรษฐธรรม

นักวิชาการประมง

1212

teay_ji@hotmail.com

11

นายวสันต์ หอมฟุ้ง

นักวิชาการประมง

wasan.hf@hotmail.com

12

นายธนกร ตั้งเจริญอารีย์

นักวิชาการประมง

1212

tanakorn54102@gmail.com

13

นางสาวชนิสรา โพธิรัตน์

นักวิชาการประมง

chaniskathy@gmail.com

14

นางสาวภิรมณ์วรรณ โพธิ์แก้ว

นักวิชาการประมง

1208

paysirena@hotmail.com

15

นายพสิษฐ์ โชติรัตน์

จ้างเหมาเอกสารต่างประเทศ

1207

assassin.first@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  02-562-0529, 02-579-7941 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,957)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,447) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,412) >> ประวัติองค์กร.. (2,322) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,755) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (951) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (865) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (760) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (719) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (652) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (610) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (597) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (558) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (552) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (544) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (519) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (512)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900