การประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ 15

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ 15 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-11 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นกล่าวพิเศษในการประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ 15  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในหัวข้อ ภาพรวมการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล ชาวประมง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประมงในภูมิภาค หรือ RFMOs บนพื้นฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรประมง

นอกจากนี้ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนา Out of the shadow: Combating IUU Fishing through a Rapid Increase in Transparency ที่ดำเนินรายการโดย Mr. Steve Trent จาก EJF ซึ่งได้มีการหารือตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและประเด็นแรงงานของประเทศไทยอีกด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,337)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,667) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,667) >> ประวัติองค์กร.. (2,609) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,974) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,218) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,146) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,071) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,029) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (977) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (838) องค์การการค้าโลก (WTO).. (785) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (777) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (729) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (708) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (656) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (648) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900