ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2020-02-05  |   ข่าววันที่: 2020-02-05 |  อ่าน: 566 ครั้ง
 

             เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการพฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ

             กรมประมง จึงได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ

             1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม    2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี      3) ด้านองค์กร       4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

             รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

                                                                                                                     (ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130