บุคลากร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

บุคลากร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2019-06-10  |   ข่าววันที่: 2019-06-10 |  อ่าน: 390 ครั้ง
 

smiley อัตรากำลังของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย smiley

ข้าราชการ จำนวน  อัตรา

 1. นางปริญดา  รัตนแดง                       ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 2. นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์  แก้วประเสริฐ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 3. นายธวัชชัย  เพ็งสลุด                       เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
 4. นางสาวลดาวัลย์  น้าคณาคุปต์          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 5. นางสาวปณิชา  ธนะสังข์                   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        

 พนักงานราชการ จำนวน  17 อัตรา

 1. นาสาวสุธิดา  วันโน                          นักวิชาการประมง
 2. นายบุญบรรเจิด  พลฤทธิ์                  นักวิชาการประมง
 3. นางมณีรัตน์  อยู่มณเฑียร                 เจ้าหน้าที่ประมง
 4. นางทักษิณา  จริยา                          พนักงานผู้ช่วยประมง
 5. นางชนิษฎาพร  โพธิ์เต็ม                  พนักงานผู้ช่วยประมง
 6. นายทวย  ขาวสะอาด                       พนักงานผู้ช่วยประมง
 7. นายสมหมาย  รักคำ                         พนักงานผู้ช่วยประมง
 8. นายประทีป  นงนุช                          พนักงานผู้ช่วยประมง
 9. นายสุชาติ  ช่างเจรจา                      พนักงานผู้ช่วยประมง
 10. นายวินัย  ระวังภัย                            พนักงานผู้ช่วยประมง
 11. นายกษิตพัฒน์  ปันน้อย                   พนักงานผู้ช่วยประมง
 12. นายสหพล  นงนุช                           พนักงานผู้ช่วยประมง
 13. นายสมหวัง  อยู่มณเฑียร                 พนักงานผู้ช่วยประมง
 14. นายเทิดศักดิ์  ทุยเวียง                     พนักงานผู้ช่วยประมง
 15. นายธีระศักดิ์  รู้สึก                           พนักงานผู้ช่วยประมง
 16. นายรุ่งนิรันดร์  ประโลม                    พนักงานผู้ช่วยประมง
 17. นายณฐพงศ์  คงฟู                          พนักงานผู้ช่วยประมง

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 อัตรา 

 1. นายประเสริฐ  ประสพ                      คนงานประมง
 2. นางสาวกรวิกา  ด้วงท้วม                 คนงานประมง

จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา 

 1. นางวันเพ็ญ  ถือมั่น                         นักการภารโรง
 2. นายพรเทพ  จันทร์เวียง                   คนงานประมง
 3. นายธีระศักดิ์  เรืองฤทธิ์                    คนงานประมง
 4. นายปรีชา  ครุธชาติ                         พนักงานขับรถยนต์
 5. นายขวัญ  จรัสกุล                            ยาม

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileyheartsmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130