บุคลากร smiley อัตรากำลังของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย smiley

ข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา

 1. นางปริญดา  รัตนแดง                       ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 2. นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์  แก้วประเสริฐ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 3. นายธวัชชัย  เพ็งสลุด                       เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
 4. นางสาวลดาวัลย์  น้าคณาคุปต์          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 5. นางสาวปณิชา  ธนะสังข์                   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        

 พนักงานราชการ จำนวน  17 อัตรา

 1. นาสาวสุธิดา  วันโน                          นักวิชาการประมง
 2. นายบุญบรรเจิด  พลฤทธิ์                  นักวิชาการประมง
 3. นางมณีรัตน์  อยู่มณเทียร                 เจ้าหน้าที่ประมง
 4. นางทักษิณา  จริยา                          พนักงานผู้ช่วยประมง
 5. นางชนิษฎาพร  โพธิ์เต็ม                  พนักงานผู้ช่วยประมง
 6. นายทวย  ขาวสะอาด                       พนักงานผู้ช่วยประมง
 7. นายประทีป  นงนุช                          พนักงานผู้ช่วยประมง
 8. นายสุชาติ  ช่างเจรจา                      พนักงานผู้ช่วยประมง
 9. นายวินัย  ระวังภัย                            พนักงานผู้ช่วยประมง
 10. นายกษิตพัฒน์  ปันน้อย                   พนักงานผู้ช่วยประมง
 11. นายสหพล  นงนุช                           พนักงานผู้ช่วยประมง
 12. นายสมหวัง  อยู่มณเทียร                 พนักงานผู้ช่วยประมง
 13. นายเทิดศักดิ์  ทุยเวียง                     พนักงานผู้ช่วยประมง
 14. นายธีระศักดิ์  รู้สึก                           พนักงานผู้ช่วยประมง
 15. นายรุ่งนิรันดร์  ประโลม                    พนักงานผู้ช่วยประมง
 16. นายณฐพงศ์  คงฟู                          พนักงานผู้ช่วยประมง
 17. นางสาวกรวิกา  ด้วงท้วม                 พนักงานผู้ช่วยประมง

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 อัตรา 

 1. นายพรเทพ  จันทร์เวียง                      คนงานประมง
 2. นายปรีชา  ครุธชาติ                            คนงานประมง
 3. นายศรัญยู  โคเผือก                           คนงานประมง

จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 

 1. นางวันเพ็ญ  ถือมั่น                         นักการภารโรง
 2. นายขวัญ  จรัสกุล                            ยาม

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileyheartsmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่...  340   รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพ...  251  รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลั...  244  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา...  216  รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(เกษ...  194  Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)   109  ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืด   103  จัดฝึกอบรมเกษตรกร"โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบ...  36

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

   562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130    if.sukhothai@yahoo.co.th   0-5561-5627   0-5561-5628   แฟนเพจ