ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-09  |   ข่าววันที่: 2017-06-09 |  อ่าน: 929 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

ประวัติหน่วยงาน

              เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสให้มีการเพาะเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น ทรงพระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๗ ตารางวา บริเวณหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ให้แก่กรมประมงเพื่อผลิตพันธุ์ปลาเพื่อการพระราชทาน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๕  กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพื่อการพระราชทานและสาธิตการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สถานีประมงน้ำจืดนราธิวาส” ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส” และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมประมงปฏิรูประบบโครงสร้าง จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส” ปัจจุบันศูนย์ฯ มีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

              ๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

                      ที่ตั้งบริเวณหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้านเขาตันหยง เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ ๗ กิโลเมตร ติดถนน นราธิวาส-ตากใบ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๗ ตารางวา ปัจจุบันใช้พื้นที่เป็นสำนักงาน สำหรับงานธุรการ งานวิจัย และงานผลิตพันธุ์ปลานิล ปลาสวยงามพรุ และปลาอื่นๆ

             ๒. งานประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

                     งานประมงเป็นหน่วยงานร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ บ่อดิน บ่อคอนกรีต และกระชังเลี้ยงปลา ใช้สำหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโครงการพระราชดำริ และเพื่อสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย สาธิตและทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำเปรี้ยว และงานขยายผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่พรุและบริเวณใกล้เคียงให้เกษตรกรรู้หลักและวิธีการในการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

  •  Hits 10 อันดับ
  • ติดตามงานขยายผล “การเลี้ยงกบในกระชัง” .. (1,046)  ประวัติหน่วยงาน.. (929) ปลาซิวข้างขวาน (ขวานใหญ่).. (863) นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลจากอุทกภัยที่ผ่านมา.. (858) นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผอ.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกิจการพิเศษ หารือเรื่องการนำกุ้งก้ามกรามปล่อย ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส.. (763) 21 มี.ค.60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ออกรวบรวมพันธุ์ปลาป่าพรุโต๊ะแดง.. (753) ติดตามโครงการประมงโรงเรียน ณ โรงเรียนน้ำตกปาโจ.. (663) สนับสนุนพันธุ์ปลาโพงและปลานิล โครงการ คืนพันธุ์ปลาสู่อ่างเก็บน้ำยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส.. (627) นักเรียนโรงเรียนบ้านบาเละฮิเล เข้าเยี่ยมชม งานประมง-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง.. (608) ติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และเข้าแนะนำผู้เลี้ยงปลาสวยงาม.. (562)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

     200 หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-narathiwat