บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส
นายสุชาติ ไกรสุรสีห์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส
    


นายสมาน บือราเฮง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายซูลกีปลี สาแอะ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรอฮานา โต๊ะแวมะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอธิษฐ์ ส่งช่วย

นักวิชาการประมง
    
นางสาวขอปีอ๊ะ หัดเล๊าะ

นักวิชาการประมง
    
นายโอฬาร กิ่งวัชระพงค์

นักวิชาการประมง
    


นางสุทัตตา แววจันทร์

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวกุสุมา ตึงโหล

เจ้าพนักงานประมง
    


นายจระนันต์ รัตนพันธ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวสุปรีดา พิรุณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล
    
นายมาหามะ มะแซสะอิ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวไอนิง อารง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายสาโรจน์ เตียวโล่

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเสรี สุวรรณพงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวรจักร เทพอุบล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพลทร ชูชาติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายยะยา เจ๊ะแม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบรรเลง สุวรรณมาการ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวละออง ทองศรีเทพ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายทิตย์ แดง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายแดง พุฒยาท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจำนงค์ เทพอุบล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเดชา แก้วงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมบูรณ์ แสงจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพีระ ดอเลาะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอดุล สุวรรณพงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายณพศักดิ์ จินต์ปัญญกุล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพิเชษฐ กันจ๋อง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเกษม จันทร์สกุล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวสุพัตรา มาน้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอรุณ ดีวิจิตร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอดิศักดิ์ ยอดเอียด

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสำราญ แก้วงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายศุภพงษ์ เกื้อคลัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธนิษฐ์ แก้วงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวนุรมา มูซอ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวโนรี เจ๊ะอามะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


    


    


นายสราวุฒิ น้อยสร้าง

พนักงานผู้ขับเรือ
    
นายศุภกร ศิลามาศ

พนักงานรับส่งวิทยุ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

 200 หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-narathiwat