ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยมีชื่อว่าหน่วยวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงและควบคุมโรคสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 39 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ.2534 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปี พ.ศ. 2559 จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรวมทั้งทรัพยากรประมงน้ำจืด

     2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  (มีแผนการผลิตปีละ 12 ล้านตัว) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาสลิด ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุย ปลานิล ปลาอีกง และกบนา

    3. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดโดยแบ่งเป็น 2 มาตรฐาน คือ

        3.1     มาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level)

        3.2  มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP)

     4.  ให้บริการทางวิชาการ ( ให้คำแนะนำและแจกเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ )

    5.  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเฝ้าระวังปัญหามลภาวะทางน้ำ

     6.  ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนทั่วไป ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายได้แก่ ปลานิลแปลงเพศ ปลานิลแดงแปลงเพศ ปลาสลิด ฯลฯ

 



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655