ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมประชุมและลงพื้นที่การตรวจติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายที่สำคัญตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1 (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดำริฯ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่, โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ในพื้นที่ตำบลบึงชำอ้อ และตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ