ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ยังไม่เปิดใช้5

 เผยเเพร่: 2018-07-18  |   ข่าววันที่: 2018-07-18 |  อ่าน: 323 ครั้ง
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้การเพาะเลี้ยงจระเข้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  และ ความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง   พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดภูเก็ตออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้เขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต  เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ควบคุม  ประเภท  การเพาะเลี้ยงจระเข้ ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงทูน่าสัญชาติไต้หวัน ณ ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย.. (1,134)  กราฟเปรียบเทียบนำเข้า-ส่งออกปี 2555-2560.. (1,091) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (870) วันที่ 10 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ประเภท กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว เเละพ่อเเม่พันธุ์กุ้งข.. (673) 13 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออก ปลาแซลมอนแช่แข็ง ปริมาณ 60.54 กิโลกรัม ไปยังประเทศสิงคโปร์ ณ อาคา.. (658) วันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ กุ.. (622) วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เวลา 22.30-05.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ขออนุญาตส่งออก และให้บริการออกใบรับรอง.. (615) วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว ที่ขออนุญาตส่งออกไปประเทศจีน และใ.. (606) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (567) วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบเรือ OCEAN RICH สัญชาติ เซียร์ราลีโอน ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสัต.. (549)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010