ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-19 |  อ่าน: 354 ครั้ง
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการตั้งชื่อพันธุ์พื้นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำ
และไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ สาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และพันธุ์ไม้น้ำ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

“ไม้น้ำ” หมายความว่า พืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใด
ที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำ โดยอาจมีลำต้นจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด หรือโผล่บางส่วนขึ้นมาเหนือน้ำ หรือลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ และให้หมายความรวมถึงพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณชายน้ำหรือริมน้ำ
ด้วย

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกรมประมง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (6,262)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,125) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,852) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,655) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,009) โครงการกุ้งขาว.. (698) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (697) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (354) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (318) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (274) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (250) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (244) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (174) ศพก.อุตรดิตถ์.. (171) ศพก.บุรีรัมย์.. (167) รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (166) ศพก.ปทุมธานี.. (160) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (145)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120