ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-19 |  อ่าน: 461 ครั้ง
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการตั้งชื่อพันธุ์พื้นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำ
และไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ สาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และพันธุ์ไม้น้ำ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

“ไม้น้ำ” หมายความว่า พืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใด
ที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำ โดยอาจมีลำต้นจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด หรือโผล่บางส่วนขึ้นมาเหนือน้ำ หรือลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ และให้หมายความรวมถึงพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณชายน้ำหรือริมน้ำ
ด้วย

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกรมประมง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (7,194)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,342) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,946) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,785) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,053) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (730) โครงการกุ้งขาว.. (706) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (461) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (322) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (313) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (303) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (282) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (240) ศพก.บุรีรัมย์.. (209) ศพก.อุตรดิตถ์.. (206) ศพก.ปทุมธานี.. (201) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (187) ศพก.ชุมพร.. (177)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120