การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 

บทความ


ชนิดสัตว์น้ำ/ไม้น้ำ พันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว หรือกำลังปรับปรุง ณ ปัจจุบัน (2559) รายละเอียดการปรับปรุงและลักษณะปรากฏ และแผนอนาคต/คาดการณ์ผลในอีก 1-5 ปีขึ้นไป (ปี 2560 เป็นต้นไป)

 

1. ปลานิลจิตรลดา3

          ปรับปรุงจากสายพันธุ์ GIFT ซึ่งมีสายพันธุ์จิตรลดาดั้งเดิมผสมอยู่ด้วย จิตรลดา3 มีหัวเล็กเนื้อมาก โตดีกว่าพันธุ์ GIFT เดิม 18% และโตดีกว่าพันธุ์จิตรลดาดั้งเดิม 40%
ศพก.อุตรดิตถ์ ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลจิตรลดา3 ต่อไปให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะดียิ่งขึ้น มีอัตราการเจริญเติบโตและมีปริมาณเนื้อแล่ดีกว่าเดิมตามที่เกษตรกรต้องการ เพื่อเพิ่มผลผลลิตและผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร โดยมีการปฏิบัติตามแผนงานและคาดการณ์ผลในปี 2560

2. ปลานิลจิตรลดา4

           ปรับปรุงจากปลานิลสายพันธุ์ GIFT เช่นกัน แต่เป็น GIFT คนละรุ่น (generation) กันกับที่เป็นพันธุ์เริ่มต้นของจิตรลดา3 จากการทดลองเปรียบเทียบจิตรลดา4 กับสายพันธุ์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง จิตรลดา4 ให้ผลผลิตสูงกว่า 36% ปลานิลจิตรลดามีการผลิตแจกจ่ายและจัดจำหน่าย ณ ศพก.ปทุมธานี

3. นิลแดงปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.ชุมพร และศพก.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์ไทย (NIFI strain) และสายพันธุ์อุตรดิตถ์ พบว่าเจริญเติบโตดี เนื้อมาก ส่วนหัวเล็ก ลำตัวกว้าง สันหนา มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 8-14 % และ ศพก.บุรีรัมย์ ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงให้ได้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแล่สูง สีสันสวยงาม มีความเหมาะสมกับพื้นที่การเลี้ยง โดยมีการปฏิบัติตามแผนงานและคาดการณ์ผลในปี 2560

4. นิลแดงปทุมธานี1

          ศพก.ปทุมธานี ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดง 4 สายพันธุ์ (ปลานิลแดงสายพันธุ์ไทย สายพันธุ์ไต้หวัน สายพันธุ์สเตอลิง และสายพันธุ์มาเลเซีย) พบว่าปลาที่ผ่านการคัดพันธุ์ มีลักษณะลำตัวกว้าง สันหนา มีสีชมพูอมส้ม สามารถเลี้ยงได้ในน้ำที่ระดับความเค็ม 25-30 ppt โดยมีการเจริญเติบโตดีกว่านิลแดงสายพันธุ์เดิมและปลาสายควบคุม 40-60%

5. นิลทนโรค Streptococcosis

          ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรคสเตรปโตคอคโคซิสได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นจำนวนมาก สถาบันฯ จึงได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาพันธุ์ปลานิลทนโรคสเตรปโตคอคโคซิสโดยใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล”ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สวก. ผลการดำเนินงานจากโครงการระยะที่ 1 ได้เครื่องหมายโมเลกุล (ดีเอ็นเอ/สนิป) ที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคดังกล่าวแล้วจำนวน 1 ตำแหน่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการระยะที่ 2 เพื่อขอทุนสนับสนุนจาก สวก. ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์และหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพิ่มเติม ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะได้สายพันธุ์ปลานิลทนโรคสเตรปโตคอคโคซิสที่ยังคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตดี ภายในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 

6. นิลทนเค็ม

          การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้มีความสามารถทนเค็มเป็นอีกหนึ่งแผนงานที่สถาบันฯ ได้เริ่มดำเนินการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหาเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) ที่สัมพันธ์กับลักษณะทนเค็มในปลานิล ซึ่งหากได้เครื่องหมายดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ปลานิลทนเค็มในช่วงเวลาอีก 3-5 ปี

7. ปลาหมอเทศปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.ปทุมธานี ร่วมกับ ศพก.เพชรบุรี ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอเทศให้มีการเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพันธุ์ปลาในกลุ่มปลานิลอีก 1 ชนิดที่มีความสามารถเพาะเลี้ยงในพื้นที่น้ำเค็มได้เป็นอย่างดี โดยมีการปฏิบัติตามแผนงานและคาดการณ์ผลในปี 2560

8. ปลาหมอชุมพร1

          การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จากปลาหมอพันธุ์เพาะเลี้ยงของภาคใต้ จนกระทั่งพัฒนามาเป็นปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร1” ของ ศพก.ชุมพร ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเจริญเติบโต โดยได้ปรากฏจากการทดสอบสายพันธุ์ว่าสามารถผลิตปลาหมอขนาดใหญ่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมถึง 70% ขึ้นไป ปัจจุบันปลาหมอ “ชุมพร1” มีการกระจายพันธุ์สู่ฟาร์มเพาะเลี้ยงของเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหมอมากกว่าในภาคอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันว่าปลาหมอสายพันธุ์เพาะเลี้ยงในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าปลาหมอที่พบเห็นในธรรมชาติทั่วไป

9. ปลาสลิดปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.ชุมพร กำลังดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดโดยการคัดเลือก เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด โดยคาดการณ์ผลสำเร็จในปี 2561

10. ปลาตะเพียนปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.อุตรดิตถ์ ได้ปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4 ชั่วอายุ ได้ปลาตะเพียนขาวที่มีการเจริญเติบโตเร็ว โดยมีน้ำหนักมากกว่าและขนาดใหญ่กว่าปลาในรุ่นเดียวกัน 23-30% และปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำโขง ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย ศพก.บุรีรัมย์ และมีการดำรงสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากปลาตะเพียนขาวดังกล่าวได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มานานกว่า 10 ปี จึงควรได้รับการปรับปรุงพันธุ์ต่อเพื่อให้ได้ปลาตะเพียนขาวที่มีการเจริญเติบโตดีขึ้น และเป็นที่ต้องการของเกษตรกร โดยมีแผนดำเนินการในปี 2560-63

11. ปลาตะเพียนนีโอเมลและตะเพียนเพศเมีย

          ปลาตะเพียนนีโอเมล เป็นปลาที่ใช้สำหรับผลิตปลาตะเพียนเพศเมีย เนื่องจากปลาตะเพียนเพศเมียโตเร็วกว่าปลาเพศผู้ โดยนำพ่อพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำโขงที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 2 รุ่น มาผลิตปลาตะเพียนนีโอเมลรุ่นที่ 2 มีลักษณะเด่นประจำพันธุ์คือ ให้ผลผลิตเป็นลูกพันธุ์ปลาเพศเมียสูงกว่า 80% และให้ผลผลิตสูงกว่าปลาตะเพียนขาวปกติ (รวมเพศ) 24.5% ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการพัฒนาวิธีการผลิตปลาตะเพียนนีโอเมลและปลาตะเพียนเพศเมีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตให้สามารถผลิตปลาตะเพียนเพศเมียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น โดยขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. และคาดการณ์ผลสำเร็จในอีก 2-3 ปี

12. ปลายี่สกเทศปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.อุตรดิตถ์ ปรับปรุงพันธุ์ปลายี่สกเทศที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย 2 ครั้ง ครั้งแรกปรับปรุง 3 รุ่น และครั้งที่สองปรับปรุงต่ออีก 2 รุ่น พบว่าสายที่ผ่านการคัดเลือกมีความยาวและน้ำหนักมากกว่าปลาสายที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 12.6% และ 42% ตามลำดับ

13. ปลานวลจันทร์เทศปรับปรุงพันธุ์

          ปลานวลจันทร์เทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ศพก.อุตรดิตถ์ จึงทำการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตได้รุ่น F1 และเพื่อให้มีผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศต่อไปเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางพันธุกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเริ่มดำเนินการในปี 2557 และคาดการณ์ผลในปี 2561

ปลาไน

14. ปลาไนปรับปรุงพันธุ์

          ปลาไนสายพันธุ์เวียดนามได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว 3 รุ่น โดยมีการเจริญเติบโตด้านความยาว น้ำหนัก และสัดส่วนปลาเนื้อแล่ดีกว่าปลาไนสายพันธุ์อินโดนีเซียและบุรีรัมย์ และสามารถเลี้ยงแบบพื้นบ้านหรือเศรษฐกิจพอเพียงได และเพื่อเป็นการคงลักษณะที่ดีของสายพันธุ์ปลาไน โดยให้มีการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้นไปอีก ศพก.บุรีรัมย์ จึงดำเนินการคัดพันธุ์ปลาไนสายพันธุ์เวียดนามต่อไป เพื่อใช้ในการผลิตเป็นพ่อแม่พันธุ์กระจายให้กับหน่วยงานของกรมประมง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป คาดการณ์ผลในปี 2560

15. ปลาช่อนปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.บุรีรัมย์ ปรับปรุงพันธุ์ปลาช่อนโดยการคัดเลือกจำนวน 2 รุ่น ปรากฏว่าสายที่ผ่านการคัดเลือกมีความยาวและน้ำหนักมากกว่าปลาสายที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 45.3% และ 20.6% ตามลำดับ

16. กบนาปรับปรุงพันธุ์

          กบนาเป็นสัตว์น้ำที่นิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีปริมาณผลผลิต 1,783 ตัน แต่ปัจจุบันพบปัญหากบโตช้า ให้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ศพก.ชุมพร จึงกำลังดำเนินการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายดี โดยคาดการณ์ผลในปี 2560

17. กุ้งก้ามกรามปรับปรุงพันธุ์

          ศพก.เพชรบุรีได้ปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยใช้พันธุ์จากฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดพันธุ์จำนวน 2 รุ่น ผลปรากฏว่ากุ้งกลุ่มคัดเลือกมีความยาวและน้ำหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม 7-8.9% และ 15-17% ตามลำดับ และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ได้วางแผนปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อโดยใช้การประเมินค่าความแปรปรวนและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (pairwise genetic relatedness หรือ relatedness coefficient, rxy) ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์ร่วมกับการประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value, EBV) ด้วยเทคนิค best linear unbiased prediction หรือ BLUP ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์รวดเร็วขึ้น ผลการดำเนินการคาดว่าจะได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ผลสำเร็จในอีก 3-5 ปี

18. กุ้งแชบ๊วยปรับปรุงพันธุ์

          กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ำที่มีรสดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีปริมาณผลผลิต 10,700 ตัน แต่มีการเจริญเติบโตช้าและอัตรารอดตายต่ำ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพันธุ์โดย ศพก.เพชรบุรี ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 1 รุ่น กพก. จึงวางแผนปรับปรุงพันธุ์ต่อโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ (SNP & microsatellite) ร่วมกับการคัดเลือกแบบมาตรฐาน (conventional) ในโปรแกรมการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ คาดว่าจะได้พันธุ์กุ้งแชบ๊วยที่มีการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ภายในอีก 3-5 ปี โดยการขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้ JICA Project Phase II

19. กุ้งขาวปลอดโรคและโตดี

          ปัจจุบันวงการเลี้ยงกุ้งขาวได้ประสบกับปัญหา โรคตายด่วน หรือ EMS (Early Mortality Syndrome) ที่ทำให้กุ้งตายระหว่างการเลี้ยงเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่อาการที่ปรากฏและตรวจพบคือ ตับและตับอ่อนเสื่อมสภาพเฉียบพลัน ซึ่งต่อมาสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียจากกระเพาะอาหารของกุ้งที่ป่วยและพบว่า เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิด Vibrio parahaemolyticus จึงตั้งชื่อโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียชนิดนี้ตามอาการที่ปรากฏว่า Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) หรืออาจเรียกให้ชัดเจนคือ “โรคตายด่วนที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียที่ทำให้เกิดตับวายเฉียบพลัน” หรือ “EMS-AHPND” โรคดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำจึงได้วางแผนที่จะสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคสายพันธุ์คุณภาพ 2 สาย คือสายเจริญเติบโตดี และสายทนทานต่อโรค EMS-AHPND โดยการค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป (SNP) ที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตดี และเครื่องหมายฯ ที่สัมพันธ์กับการต้านทานโรค EMS-AHPND ในกุ้งขาว เพื่อจะใช้เครื่องหมายพันธุกรรม (genotype) ดังกล่าว ร่วมกับลักษณะแสดงออกภายนอก (phenotype) ในกระบวนการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบปลอดเชื้อโรคหรือไบโอซีเคียวร์ (biosecurity system) ทั้งนี้การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการคัดเลือกร่วมกับลักษณะแสดงออกภายนอก แทนการใช้แต่ลักษณะแสดงออกภายนอกเพียงอย่างเดียว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในกระบวนการคัดเลือก และมีผลสัมฤทธิ์สูง เมื่อได้ประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคสายพันธุ์คุณภาพ 2 สาย ก็จะสามารถผลิตพันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคที่เจริญเติบโตดีและมีความทนทานต่อโรค EMS-AHPND ได้โดยการนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคทั้ง 2 สายครอสกัน พ่อแม่พันธุ์ทั้ง 2 สายสามารถนำไปใช้ในการผลิตลูกพันธุ์และใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้ โดยไม่ต้องนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ เนื่องจากมีพ่อแม่พันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในประเทศไทยของเราเอง อีกทั้งยังประหยัดต้นทุนในการผลิตลูกกุ้งจากการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ภายใต้ชื่อโครงการว่า การสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดีเพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 5 ปี

20. ไม้น้ำพันธุ์กลาย

          ทำการพัฒนาพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมม่ากระตุ้นให้เกิดพันธุ์กลาย ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ไม้น้ำกลุ่มใบพายและกลุ่มอนูเบียสที่มีใบหรือรากเปลี่ยนสีไปจากต้นปกติ ทำให้มีสีหลากหลายมากขึ้น หรือมีใบขนาดเล็กเรียวยาวมากขึ้นไม้น้ำสวยงามสำหรับการส่งออกนอกจากต้องมีคุณภาพดี ปราศจากโรค และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแล้ว ยังต้องเป็นชนิด/สายพันธุ์ที่มีความหลากหลายในรูปลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอก ถ้าเป็นลักษณะที่แปลกใหม่ ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าของไม้น้ำให้สูงขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธ...  255   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิขาการประมง   137  รองอธบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบ...  125  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน   104  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมส...  93  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ   93  ข่าวกิจกรรมการจัดอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศา...  88  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  78  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  63  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120    genetic.agrdi@gmail.com   0 2904 7604, 0 2904 7805, 0 2904 7446   0 2577 5061   แฟนเพจ