หน้าที่รับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-11-29 |  อ่าน: 873 ครั้ง
 

หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทรัพยากรประมงน้ำจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสำนักฯ เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริงวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง และสังคม - เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ำ และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมง

 

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561

1.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

2.ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

3.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

4.พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์

5.สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

6.จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งเครฟิช)

7.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

9.พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

10.พัฒนาศักยภาพในเกษตรกร

11.สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12.พัฒนาและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

13.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการเพาะพันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

 

       

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000