หน้าที่รับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม


หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ


หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทรัพยากรประมงน้ำจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสำนักฯ เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริงวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง และสังคม - เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ำ และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมง

 

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561

1.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

2.ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

3.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

4.พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์

5.สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

6.จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งเครฟิช)

7.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

9.พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

10.พัฒนาศักยภาพในเกษตรกร

11.สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12.พัฒนาและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

13.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการเพาะพันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

 

       

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000      ifnakhonphanom@yahoo.com   0-4250-3616   0-4250-3616   แฟนเพจ